Wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym lewej oficyny przy ul. Św. Anny 13 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 38 przy ul. Św. Anny 13 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym lewej oficyny przy ul. Św. Anny 13 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

– cena 100%

Termin składania ofert:

– do dnia 11.03.2019 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

– oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „ Wykonanie instalacji domofonowej w budynku ul. Świętej Anny 13” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualną polisę ubezpieczeniową OC.

 

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Z poważaniem

Monika Hoffmann- Grabowska

Prezes Zarządu

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.