Wykonanie termomodernizacji ścian szczytowych budynku przy ul. Reformackiej 16 w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 8 w Brzezinach ul. Reformacka 16 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 Wykonanie termomodernizacji ścian  szczytowych budynku  przy ul. Reformackiej 16        w Brzezinach zgodnie z  projektem budowlanym i przedmiarem robót.

Przedmiary robót i projekty:

Projekt budowlany do wglądu, przedmiary robót do pobrania w siedzibie zarządcy TBS         w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

Kryterium wyboru oferty:

– cena 100%

Termin składania ofert:

– do dnia 12.04.2019 r. do godz. 14ºº(włącznie)

 

Miejsce składania ofert:

–  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja ścian  szczytowych budynku  przy ul. Reformacka 16 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową OC.

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Z poważaniem
Monika Hoffman- Grabowska
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.