Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku wraz z izolacją fundamentów i termomodernizacją szczytów budynku przy ul. Świętej Anny 20                    w Brzezinach wraz z opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego oraz uzgodnieniem projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

                                                                                             Brzeziny, dnia 30 kwietnia 2019 r.

 O G Ł O S Z E N I E

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 6 przy ul. Świętej Anny 20  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku wraz z izolacją fundamentów i termomodernizacją szczytów budynku przy ul. Świętej Anny 20                    w Brzezinach wraz z opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego oraz uzgodnieniem projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kryterium wyboru oferty:

– cena 100%

Termin składania ofert:

– do dnia 15.05.2019 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

–  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji    projektowej remontu elewacji budynku ul. Świętej Anny 20 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

 

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Z poważaniem

Ewa Mądra – Chojka

Prezes Zarządu

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

w Brzezinach Sp. z o.o.