Wykonanie termomodernizacji ścian szczytowych budynku przy ul. Piłsudskiego 1/9               w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym .  

                                                                                               Brzeziny, dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 27 przy ul. Piłsudskiego 1/9 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Wykonanie termomodernizacji ścian szczytowych budynku przy ul. Piłsudskiego 1/9 w  Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym .                

 

Oferty należy składać z wyszczególnieniem wartości robót za wykonanie:

– termomodernizacji ściany szczytowej wschodniej,

– termomodernizacji ściany szczytowej  zachodniej,

 

Projekt budowlany do wglądu w siedzibie zarządcy TBS w Brzezinach Sp. z o.o.,                                   ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godz. 800 do 1400 od poniedziałku do piątku.

 

Kryterium wyboru oferty:

– cena 100%

 

Termin składania ofert:

– do dnia 15.05.2019 r. do godz. 1400 (włącznie)

 

Miejsce składania ofert:

– oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 1/9 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualną polisę ubezpieczeniową OC.

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Z poważaniem

Ewa Mądra- Chojka

Prezes Zarządu

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

w Brzezinach Sp. z o.o.