Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na opracowanie świadectwa energetycznego lokali mieszkalnych

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,
95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Opracowanie świadectwa energetycznego lokali mieszkalnych położonych w Brzezinach:

– ul. Mickiewicza 14/16 m 14 o powierzchni użytkowej 47,81 m2,

– ul. Świętej Anny 3/11 m 31 o powierzchni użytkowej 52,90 m 2,

 

Kryterium wyboru oferty :

  • cena  100%

Termin składania ofert :

  • do  06.2019 r. do  godz. 1300

Miejsce składania ofert :

oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Opracowanie świadectwa energetycznego” należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat) lub droga elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

Bliższych informacji udziela dział DZM spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

Z poważaniem

Ewa Mądra – Chojka
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.