Zaproszenie do składania ofert w sprawie remontu budynku przy ul. Św. Anny 1

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.  jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Świętej Anny 1 w Brzezinach,

zaprasza do złożenia przez uprawnione podmioty w terminie do 12 sierpnia 2019 roku oferty na

wykonanie w nieruchomości przy ul. Świętej Anny 1 w Brzezinach robót budowlanych:

  • remont prześwitu bramowego wraz z remontem przylegającej elewacji od strony podwórka i odbudową klatki schodowej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem,
  • remont dwóch klatek schodowych,
  • remont budynku gospodarczego,
  • remont nawierzchni podwórka

wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego w/w prac.

Zamawiający wymaga dokonania obmiarów we własnym zakresie.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 31 października 2019roku.

Zamawiający wymaga  ponadto :

  • 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty protokolarnego odbioru robót,
  • posiadania przez wykonawcę stosownych uprawnień.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót budowlanych o zakresie i wartości porównywalnej do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania, udokumentowane kserokopiami referencji potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia  do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 12 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00 lub w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: cena, gwarancja, doświadczenie wykonawcy.

Zamawiający informuje, że ostateczną decyzję co do wyboru oferty podejmie Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Świętej Anny 1 w Brzezinach.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawnieni są: kierownik Działu Zarządzania Majątkiem Barbara Kozłowska, Tel. 46 874 36 25, wew. 29 lub osoba Ją zastępująca.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Załączniki o których mowa w ogłoszeniu znajdują się w poniższym linku w formie edytowalnej.

http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/07/zaproszenie-do-składania-ofert-na-remont-św-anny-1.docx

Z poważaniem
Ewa Mądra- Chojka
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o. o.