Zaproszenie do składania ofert na prace przy odtworzeniu 4 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku przy ul. Sienkiewicza 2 zgodnie z dokumentacją projektową i opracowaniem kosztorysu ofertowego

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 17 przy ul. Sienkiewicza 2  w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie robót budowlanych:

odtworzenie 4 sztuk balkonów na elewacji frontowej  budynku  

przy ul. Sienkiewicza 2  w  Brzezinach  zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Cena oferty obejmować winna koszt opracowania projektu organizacji ruchu, uzyskania stosownych zezwoleń i opłat za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania w celu prawidłowej i zgodnej ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami realizacji robót budowlanych.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2019 roku.

Zamawiający wymaga  ponadto :

  • udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty protokolarnego odbioru robót,
  • posiadania przez wykonawcę stosownych uprawnień i ubezpieczeń.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót budowlanych o zakresie i wartości porównywalnej do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania, udokumentowane kserokopiami referencji potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia  do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 13 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00 lub w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: cena, gwarancja, doświadczenie wykonawcy.

Zamawiający informuje, że ostateczną decyzję co do wyboru wykonawcy podejmie Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 2 w Brzezinach.

Dokumentację projektową udostępnia Dział Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach spółka z o.o.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem Barbara Kozłowska, tel. 46 874 36 25, wew. 29 lub osoba Ją zastępująca.

Zapraszamy do złożenia oferty.
Poniżej link do załączników:
Załączniki do zapytania

 

Z poważaniem
Ewa Mądra Chojka
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o.o.