Zaproszenie do składania ofert !!!

                               ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr  12 przy ul. Staszica 7 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 17 września  2019 r. oferty na: Remont budynku gospodarczego przy ul. Staszica 7 w zakresie:
– wymiany obróbek blacharskich,
– krycia dachu papą termozgrzewalną,
– naprawy tynków zewnętrznych.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie  ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca dokona obmiarów we własnym zakresie

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2019 r.

Zamawiający wymaga  ponadto :

-udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty protokolarnego odbioru robót,
– posiadania przez wykonawcę stosownych uprawnień i  ubezpieczeń,

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej  w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 17 września  2019 r. do godz. 1300 lub,  w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria : cena, gwarancja.

Zamawiający informuje, że ostateczną decyzję co do wyboru wykonawcy podejmuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 12 przy ul. Staszica 7 w Brzezinach.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem : Barbara Kozłowska, tel. 502 143 791 lub
46 874 36 25 wew . 29

 Zapraszamy do złożenia oferty.

ZAŁĄCZNIK 1 I ZAŁĄCZNIK 2 DOSTĘPNE W FORMIE PDF W LINKU PONIŻEJ

OFERTA I OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Z poważaniem
Ewa Mądra- Chojka
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp.z o. o.