Zaproszenie do składania ofert na opracowanie świadectw energetycznych dla lokali mieszkalnych położonych w Brzezinach 

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.  zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 23 września  2019 roku oferty na:

Opracowanie świadectw energetycznych dla lokali mieszkalnych położonych w Brzezinach przy:

  ul. Piłsudskiego  1/9 m. 15;

 ul. Reformackiej 2/4 m.28

ul. Reformackiej 2/4 m 27;

ul. Reformackiej 6/8 m 8;

 ul. Staszica 10 m. 16;

ul. Sienkiewicza 8 m. 12;

 ul. Staszica 7 m. 2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający wymaga:

– indywidualnej wyceny opracowania świadectwa dla każdego z lokali;

– realizacji całości zamówienia w terminie do 10 października 2019 roku z tym, że dopuszcza się     sukcesywną  realizację zamówienia z ustaleniem indywidualnych terminów sporządzenia opracowań  i płatność częściową;

– posiadania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej stosownie do   zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku,poz.1984 ze zm.);

– przynajmniej jednej obecności wykonawcy w siedzibie zamawiającego w celu przekazania informacji i niezbędnej dokumentacji .

Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień  oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Referencje mile widziane.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej  w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 23 września  2019 r. do godz. 14.30 lub,  w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta.

UWAGA: do oferty należy załączyć, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania,  oświadczenie o poniższej treści:

O Ś W I A D C Z E N I E

Wykonawca:………………………………………………………………………………………………………………………………….

/nazwa i adres wykonawcy/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/nazwa zamówienia/

w trybie zapytanie o cenę – zaproszenie do składania ofert oświadczam, że:

  1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonego zamówienia, jeśli takie są wymagane,
  3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
  4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na określonych ofertą warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Data: …………   podpis:………………………………………………………..

/czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną podpis  przedstawiciela Wykonawcy/

 

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest  Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem, tel. 46 874 36 25                   

Załączniki do oferty :

http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/09/SKMBT_22319091614190.pdf

 Zapraszamy do złożenia oferty.

Z poważaniem
Ewa Mądra-Chojka
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o. o.