Zaproszenie do składania ofert na Remont budynku gospodarczego przy ul. Świętej Anny 14 w zakresie: częściowej wymiany konstrukcji dachu, wymiany obróbek blacharskich, krycia dachu papą termozgrzewalną wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. jako zarządca budynku przy ul. Świętej Anny 14 zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 24 września  2019 r. oferty na:                                                                         

Remont budynku gospodarczego przy ul. Świętej Anny 14 w zakresie:
częściowej wymiany konstrukcji dachu,
– wymiany obróbek blacharskich,
– krycia dachu papą termozgrzewalną,
wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonaniaprzedmiotu umowy. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie  ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca dokona obmiarów we własnym zakresie

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30 października 2019 r.

Zamawiający wymaga  ponadto :

-udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty protokolarnego odbioru robót,
– posiadania przez wykonawcę stosownych uprawnień i  ubezpieczeń,

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej  w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 24 września  2019 r. do godz. 1300 lub,  w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest  Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 26 21.
UWAGA: do oferty należy załączyć, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania,  oświadczenie
LINK DO ZAŁĄCZNIKÓW : 
http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/09/Św.-Anny-14.pdf

Zapraszamy do złożenia oferty.

Z poważaniem
Ewa Mądra-Chojka
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o. o.