Zaproszenie do składania ofert na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego 4 szt. balkonów w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 .

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.  zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 30 września  2019 roku oferty na:

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego 4 sztuk balkonów w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 14.

zawierającej min:
–wykonanie niezbędnych odkrywek celem ustalenia stanu technicznego elementów konstrukcji balkonów,
– ocenę stanu technicznego wraz z określeniem wpływu na ewentualną dalszą bezpieczną eksploatację,
– analizę techniczną stwierdzonych uszkodzeń pod kątem dalszego bezpiecznego użytkowania balkonów,                                                                                                                                            – sporządzenie szczegółowego programu naprawczego celem usunięcia ewentualnie stwierdzonych usterek.

Zamawiający wymaga:

– realizacji całości zamówienia w terminie do 15 listopada 2019 roku.

– posiadania stosownych uprawnień.

Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej  w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 30 września  2019 r. do godz. 13.00 lub,  w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

UWAGA: do oferty należy załączyć, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania,  oświadczenie .
LINK DO ZAŁĄCZNIKÓW: http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/09/SKMBT_22319091814210.pdf

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest  Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem, tel. 46 874 36 25

                    Zapraszamy do złożenia oferty.