Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę eko- groszku  w sezonie grzewczym 2019-2020 – szacunkowa ilość opału 28 ton.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.  zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 27 września  2019 roku oferty na:

Zakup i dostawę eko- groszku  w sezonie grzewczym 2019-2020 – szacunkowa ilość opału 28 ton.

Eko- groszek winien spełniać następujące parametry jakościowe:

– wartość opałowa minimum 27 MJ/kg,

– granulacja 0,5-2,5 cm,

– zawartość popiołu 4-12 %,

– zawartość siarki max 1%,

– nie spiekajacy się, nie koksujacy

Zamawiający wymaga:

– realizacji całości zamówienia w terminie 01.10.2019 roku – 30.04.2020 roku z szacowanym zakupem i dostawą opału (eko – groszku) miesięcznie   – 4 tony.                                                    

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej  w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 27 września  2019 r. do godz. 14.00 lub,  w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

UWAGA: do oferty należy załączyć, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania,  oświadczenie .

Link do załączników http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/09/SKMBT_22319092014490.pdf

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest  Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem, tel. 46 874 26 21 lub osoba zastępująca.

Zapraszamy do złożenia oferty.