Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Św. Anny 1

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul.Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej 13,00 m² składającego się z jednego pomieszczenia  i  wc.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 262,00 zł (w tym podatek VAT), słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa złote.

Wadium wynosi 26,20 zł, słownie:sto sześć złotych 20/100

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. o godz.1100 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach 23-27.09.2019 r.; 30.09.2019 r. i 01.10.-03.10.2019 r. w godz. 800 – 1300 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874-26-21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874-26-21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU : http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/09/SKMBT_22319092308340.pdf

Z poważaniem
Ewa Mądra- Chojka
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o. o.