ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU MAJĄCYM NA CELU WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. działając w imieniu własnym i zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wybór brokera ubezpieczeniowego do dokonania wyboru i obsługi umów ubezpieczenia:

 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. od następujących ryzyk:
 • ubezpieczenia mienia TBS w Brzezinach spółka z o.o.,
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz posiadanego, użytkowanego i administrowanego mienia,
 • ubezpieczenia oc władz spółki kapitałowej

na okres od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku;

 • ubezpieczenia oc pojazdu,

na okres od 9 kwietnia 2020 roku do 8 kwietnia 2021 roku;

 • zarządzanych przez TBS w Brzezinach spółka z o.o. 39 wspólnot mieszkaniowych w zakresie:
 • ubezpieczenia mienia,
 • ubezpieczenia oc

na okres od 1 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Wykaz:

 • nieruchomości będących własnością TBS w Brzezinach spółka z o.o. stanowi załącznik nr  1 do zaproszenia,
 • nieruchomości będących w użytkowaniu, zarządzie i administrowaniu TBS w Brzezinach spółka z o.o.stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
 • wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS w Brzezinach spółka z o.o. stanowi załącznik nr3 do zaproszenia.

Wykaz sprzętu elektronicznego stanowiącego własność TBS w Brzezinach spółka z o.o. oraz dane pojazdu udostępnione zostaną w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. w terminie uzgodnionym z wykonawcą na wniosek przekazany w formie pisemnej lub elektronicznej z tym, że do wniosku należy załączyć potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentacji podmiotu, dokument potwierdzający posiadanie stosownych uprawnień do prowadzenia działalności brokerskiej.

Warunkami ubiegania się o zamówienie jest:

 • posiadanie przez wykonawcę stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej i wpisu do rejestru brokerów zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (tekst jednolity z Dz.U. 2019 roku,   1881 ze zm.), co należy udokumentować poprzez załączenie do oferty stosownego dokumentu, potwierdzającego posiadanie zezwolenia oraz wpisu do rejestru, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania oferenta;
 • posiadanie przez wykonawcę aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie co najmniej wymaganym ww. ustawą, co należy udokumentować poprzez załączenie do oferty,potwierdzonego za zgodność z oryginałem, stosownego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy i dokonanie opłaty składki;
 • posiadanie doświadczenia w realizowaniu usług brokerskich w zakresie porównywalnym do usług zlecanych w wyniku niniejszego postępowania.

Podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy oferty zawierające wskazane wyżej dokumenty potwierdzające posiadanie stosownego zezwolenia i ubezpieczenia, projekt/wzór pełnomocnictwa oraz portfolio firmy należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą firmy i opisanych „POSTĘPOWANIE -BROKER – nie otwierać do 17 października 2019 roku do godz. 14.00” w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. w Brzezinach ul. Świętej Anny 57 w terminie do 17 października 2019 roku do godz. 14.00.

Kryterium wyboru oferty będzie ocena posiadanego doświadczenia oraz zakresu świadczonych usług.

Bliższych informacji udzielają osoby umocowane do kontaktu:

Zapraszamy do składania ofert.

ZAŁĄCZNIK 1 http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/10/SKMBT_22319100712370.pdf

ZAŁĄCZNIK 2 http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/10/SKMBT_22319100712371.pdf

ZAŁĄCZNIK 3 http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/10/SKMBT_22319100712430-1.pdf