Zaproszenie do składania ofert na odtworzenie 4 sztuk balkonów na elewacji frontowej budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 17 przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 21 października 2019 roku oferty na:

Odtworzenie 4 sztuk balkonów na elewacji frontowej budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Uwaga: Cena oferty obejmować musi koszt opracowania projektu organizacji ruchu, uzyskania stosownych zezwoleń i opłat za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania w celu prawidłowej i zgodnej  ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami realizacji robót budowlanych.

Przewidywany termin realizacji zamówienia  do 20 grudnia 2019 roku.

Zamawiający wymaga  ponadto :

– udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty protokolarnego odbioru robót,

– posiadanie przez wykonawcę stosownych uprawnień i  ubezpieczeń,

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji  robót budowlanych o zakresie i wartości porównywalnej do zakresu i wartości  robót będących przedmiotem zapytania, udokumentowane  kserokopiami referencji potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 21 października 2019 rokudo godz. 14 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena, gwarancja, doświadczenie wykonawcy.

Zamawiający informuje, że ostateczną decyzję co do wyboru wykonawcy podejmuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 17 przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach.

Dokumentację projektową udostępnia Dział Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o.Do udzielania informacji i udostępniania dokumentacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawnieni są pracownicy zamawiającego: Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25

Zapraszamy do złożenia oferty.

Wzór oświadczenia i oferty:  http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/10/SKMBT_22319101113420.pdf