Zaproszenie do składania ofert na wymianę drewnianych okien na okna PCV w kolorze białym wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i montażem parapetów  zewnętrznych oraz wymianę drzwi  wejściowych do lokali mieszkalnych, użytkowych i budynku zgodnie z załącznikiem nr 3 (załącznik do pobrania w Spółce pokój nr 3 po telefonicznym uzgodnieniu).

  Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. zaprasza do złożenia w terminie do dnia 21 października 2019 roku oferty na:

Wymianę drewnianych okien  na okna PCV w kolorze białym wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i montażem parapetów  zewnętrznych oraz wymianę drzwi  wejściowych do lokali mieszkalnych, użytkowych i budynku zgodnie z załącznikiem nr 3 (załącznik do pobrania w Spółce pokój nr 3 po telefonicznym uzgodnieniu).

Wymiana obejmuje demontaż, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, podstawową obróbkę tynkarską, montaż parapetów zewnętrznych i wymianę parapetów wewnętrznych.

Stolarkę należy wycenić według własnych obmiarów.

Przewidywany termin realizacji zamówienia  do 20 grudnia 2019 roku.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia  21 października  2019 roku do godz. 1300 lub, w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Wymagany okres gwarancji  – 60 miesięcy.

W ofercie należy podać  cenę brutto za każdą sztukę stolarki wraz ze szkicem obrazującym sposób i kierunek otwierania. Zamawiający nie dopuszcza okien nieotwieralnych.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

 

Do udzielania informacji i udostępniania dokumentacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY : http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/10/SKMBT_22319101113311.pdf

WZÓR OFERTY : http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/10/SKMBT_22319101113310.pdf

 

Zapraszamy do złożenia oferty.