Zaproszenie do składania ofert na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany stropu poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 8 E na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych remontu dwóch lokali mieszkalnych na III kondygnacji budynku (lokal nr 44 i lokal nr 45)

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 23 października 2019 roku oferty na:

opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany stropu poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 8 E na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych remontu dwóch lokali mieszkalnych na III kondygnacji budynku (lokal nr 44 i lokal nr 45).

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania w celu prawidłowego sporządzenia opracowań zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 2 grudnia 2019 roku.

Oferent zobowiązany jest do:

  • zapoznania się (w niezbędnym do wykonania zamówienia zakresie) z dokumentacją techniczną projektu remontu budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 8 udostępnianą przez Dział Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach spółka z o.o.;
  • przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania we własnym zakresie obmiarów w przewidzianych do remontu lokalach nr 44 i 45, dla których sporządzany będzie przedmiar i kosztorysy oraz zapoznania się z opisem prac do wykonania w tych lokalach udostępnianym przez Dział Zarządzania Majątkiem;
  • dokonania niezbędnych uzgodnień w odniesieniu do zakresuprac remontowych przewidzianych do realizacji w lokalach mieszkalnych nr 44 i 45.

Termin przeprowadzenia oględzin oraz szczegółowy zakres prac w lokalach mieszkalnych należy uzgodnić z kierownikiem Działu Zarządzania Majątkiem, tel. 46 874 36 25.

Zamawiający wymaga:

  • opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wymiany stropów na podstawie posiadanej przez inwestora dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1129),
  • dokonania weryfikacji i aktualizacji posiadanego przez zamawiającego kosztorysu inwestorskiego i sporządzenia w oparciu o posiadaną przez zamawiającego dokumentację techniczną kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót w zakresie wymiany stropów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389),
  • sporządzenia w oparciu dokonane we własnym zakresie obmiary- przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego robót remontowych w lokalach mieszkalnych nr 44 i nr 45, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, których wstępny zakres określono w opisie opracowanym przez zamawiającego. Opracowania należy sporządzić z wyodrębnieniem poszczególnych lokali i zgodnie wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,
  • wykonania dokumentacji w 2 egzemplarzach w formie papierowej i przekazania całości opracowań w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD.Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie PDF, ATH oraz w wersji umożliwiającej zamawiającemu edycję,
  • opatrzenia w/w dokumentacji w wykaz zawartości oraz pisemne oświadczenie, że dostarczone dokumentacje są wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz że są kompletne,
  • posiadania przez wykonawcę stosownych uprawnień i ubezpieczeń.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji  opracowań w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 23 października 2019 roku do godz. 14 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena,doświadczenie wykonawcy.

Dokumentację projektową udostępnia Dział Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o.Do udzielania informacji i udostępniania dokumentacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25

 Wzór oferty i oświadczenia

Zapraszamy do złożenia oferty.