Zaproszenie do składania ofert na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – oficyna przy ul. Lasockich 20 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego. Przewidywany zakres prac obejmuje naprawy kominów, całościowe krycie papą termozgrzewalną oraz montaż rynien dachowych i wymianę rur spustowych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. jako zarządca nieruchomości zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 24października 2019 rokuoferty na wykonanie robót budowlanych:

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – oficyna przy ul. Lasockich 20 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Przewidywany zakres prac obejmuje naprawy kominów, całościowe krycie papą termozgrzewalną oraz montaż rynien dachowych i wymianę rur spustowych.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2019 roku.

Oferent zobowiązany jest do:

  • zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, dokonania we własnym zakresie obmiarów i sporządzenia kosztorysu,
  • realizacji robót budowlanych zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,
  • posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
  • usunięcia i poddania utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów powstałych przy realizacji robót,
  • dokonania niezbędnych uzgodnień w odniesieniu do zakresu prac z kierownikiem Działu Zarządzania Majątkiem, tel. 46 874 36 25.

Zamawiający wymaga udzielania co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat,robót budowlanych w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 24października 2019 rokudo godz. 14 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena,doświadczenie wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokona właściciel nieruchomości, na zlecenie którego TBS w Brzezinach spółka z o.o. zarządza nieruchomością.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25

Oferta i oświadczenie

Zapraszamy do złożenia oferty.