Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu 8 szt kominów budynku mieszkalnego – oficyna przy ul. Staszica  10 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego. Przewidywany zakres prac obejmuje: przemurowanie całościowe ponad dachem czterech kominów, przemurowanie częściowe dwóch kominów, naprawa tynków dwóch kominów. We wszystkich kominach zamawiający wymaga wyprowadzenia bocznych wylotów przewodów wentylacyjnych.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica 10 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 14) zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 14 listopada 2019 roku oferty na wykonanie robót budowlanych:

Remont 8 szt kominów budynku mieszkalnego – oficyna przy ul. Staszica  10 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Przewidywany zakres prac obejmuje: przemurowanie całościowe ponad dachem czterech kominów, przemurowanie częściowe dwóch kominów, naprawa tynków dwóch kominów. We wszystkich kominach zamawiający wymaga wyprowadzenia bocznych wylotów przewodów wentylacyjnych.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do  wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2019 roku.

Oferent zobowiązany jest do:

  • zapoznania się z faktycznym stanem technicznym kominów, dokonania we własnym zakresie obmiarów i sporządzenia kosztorysu,
  • realizacji robót budowlanych zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,
  • zabezpieczenia pokrycia dachu przed ewentualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas wykonywania prac,
  • posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
  • usunięcia i poddania utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów powstałych przy realizacji robót,
  • dokonania niezbędnych uzgodnień w odniesieniu do zakresu prac z kierownikiem Działu Zarządzania Majątkiem, tel. 46 874 36 25.

Zamawiający wymaga udzielania co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat,robót budowlanych w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 14 listopada 2019 roku do godz. 14 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena,doświadczenie wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25

Zapraszamy do złożenia oferty.

 

Oświadczenie i oferta