Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i zamontowanie poręczy przy schodach stanowiących dojście do śmietnika w nieruchomości ul. Mickiewicza 6/8.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 6/8w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 39) zaprasza do złożenia w terminie do dnia 18 listopada 2019 roku oferty na:

wykonanie i zamontowanie poręczy przy schodach stanowiących dojście do śmietnika w nieruchomości ul. Mickiewicza 6/8.

Oferowana cena stanowić musi cenę ryczałtową.

Wykonawca zobowiązany będzie dokonać własnych obmiarów w uzgodnieniu z przedstawicielem TBS w Brzezinach spółka z o.o.

Do oferty należy załączyć szkic wraz z wymiarami proponowanej do zamontowania poręczy.

Przewidywany termin realizacji – do 20 grudnia 2019 roku.

Wymagany okres gwarancji  – 60 miesięcy.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 18 listopada 2019 roku do godz. 1400 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje a Zamawiający zastrzega, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

Do udzielania informacji i udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Oświadczenie i oferta