Zaproszenie do składania ofert na wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki 2 wraz z montażem samozamykacza. Zakres prac obejmuje wymontowanie istniejących drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą, zamontowanie drzwi wejściowych zewnętrznych w kolorze brązowym z szybą oraz montaż samozamykacza.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 2w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 37) zaprasza do złożenia w terminie do dnia 18 listopada 2019 roku oferty na:

wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki 2 wraz z montażem samozamykacza.

Zakres prac obejmuje wymontowanie istniejących drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą, zamontowanie drzwi wejściowych zewnętrznych w kolorze brązowym z szybą oraz montaż samozamykacza.

Wymiana obejmuje demontaż, montaż stolarki drzwiowej, podstawową obróbkę tynkarską, montaż samozamykacza.

Oferowana cena stanowić musi cenę ryczałtową.

Stolarkę należy wycenić według własnych obmiarów.

Do oferty należy załączyć szkic proponowanych do zamontowania drzwi.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, tj. zamontowanie  drzwi:

1/ z PCV;

2/ aluminiowych.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 23 grudnia 2019 roku.

Wymagany okres gwarancji  – 60 miesięcy.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 18 listopada 2019 roku do godz. 1400 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje a Zamawiający zastrzega, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

Do udzielania informacji i udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

Zapraszamy do złożenia oferty

 oświadczenie i wzór oferty