Zaproszenie do składania ofert na wymianę okien na klatkach schodowych budynku przy ul. Traugutta 3. Zakres prac obejmuje wymontowanie istniejących okienek na 2 klatkach schodowych – okna drewniane z ościeżnicą – 2 szt, zlikwidowanie luksferów z zamontowaniem w ich miejsce okien z elementami otwieranymi. Okna PCV  w kolorze białym.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 3 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 30) zaprasza do złożenia w terminie do dnia 19 listopada 2019 roku oferty na:

wymianę okien na klatkach schodowych budynku przy ul. Traugutta 3.

Zakres prac obejmuje wymontowanie istniejących okienek na 2 klatkach schodowych – okna drewniane z ościeżnicą – 2 szt, zlikwidowanie luksferów z zamontowaniem w ich miejsce okien z elementami otwieranymi. Okna PCV  w kolorze białym.

Wymiana obejmuje demontaż okien, zlikwidowanie luksferów, montaż stolarki, obróbkę tynkarską oraz usunięcie materiałów rozbiórkowych.

Oferowana cena stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, w tym usunięcia z nieruchomości i utylizację materiałów z rozbiórki.

Stolarkę należy wycenić według własnych obmiarów.

Do oferty należy załączyć szkic proponowanych do zamontowania okien ze wskazaniem elementów otwieralnych.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 23 grudnia 2019 roku.

Wymagany okres gwarancji  – 60 miesięcy.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 19 listopada 2019 roku do godz. 1400 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje a Zamawiający zastrzega, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

Do udzielania informacji i udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

Wzór oświadczenia i oferty