Zaproszenie do składania ofert na remont komina na budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego. Przewidywany zakres prac obejmuje tynkowanie komina ponad dachem.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 20) zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 20 listopada2019 rokuoferty na wykonanie robót budowlanych:

remont komina na budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Przewidywany zakres prac obejmuje tynkowanie komina ponad dachem.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonaniarobót zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2019 roku.

Oferent zobowiązany jest do:

  • zapoznania się z faktycznym stanem technicznym komina, dokonania we własnym zakresie obmiarów i sporządzenia kosztorysu,
  • realizacji robót budowlanych zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,
  • zabezpieczenia pokrycia dachu przed ewentualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas wykonywania prac,
  • posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
  • usunięcia i poddania utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów powstałych przy realizacji robót,
  • dokonania niezbędnych uzgodnień w odniesieniu do zakresuprac z kierownikiem Działu Zarządzania Majątkiem, tel. 46 874 36 25.

Zamawiający wymaga udzielania co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat,robót budowlanych w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

Przed zawarciem umowy, wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie prawnym oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 20 listopada 2019 rokudo godz. 14.00 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena,doświadczenie wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25Oświadczenie i oferta