Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Św. Anny 13

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 13 w budynku lewej oficyny na I piętrze o powierzchni użytkowej 135,16 m² składającego się z dwóch pomieszczeń i korytarza.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 1 216,44 zł (w tym podatek VAT), słownie: jeden tysiąc dwieście szesnaście złotych  44/100.

Wadium wynosi 121,64 zł, słownie: sto dwadzieścia jeden złotych 64/100.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym datę przetargu. (Pieniądze powinny znajdować się na koncie TBS w Brzezinach Sp. z o.o.  13 stycznia 2020 r.)

Lokal można oglądać w dniach 27, 30 oraz 31 grudnia 2019 r.; 02.-03.01.2020 r.;
07-10.01.2020 oraz 13. 01. 2020 r. w godz. 800– 1400 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 – 26-21. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

46 874-26-21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU