Zaproszenie do składania ofert na opracowanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Brzezinach:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 zaprasza do złożenia w terminie do 16 stycznia 2020 roku oferty na opracowanie

  • przy ul. Przechodniej 1/3 m. 5A – pow. użytkowa 27,06 m2;
  • przy ul. Mickiewicza 24 m.5 – pow.użytkowa 61,33 m2;

oraz planowanego do zakupienia lokalu przy ul. Sienkiewicza 2 m.12 – pow. użytkowa 86,11 m2.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 3 lutego 2020 roku.

Zamawiający wymaga sporządzenia szkicu inwentaryzacyjnego dla każdego z wycenianych  lokali.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

W ofercie należy zawrzeć cenę ryczałtową sporządzenia operatudla każdego z lokali odrębnie.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Spełnianie ww. warunków musi być potwierdzone oświadczeniempodpisanym przez osobę umocowaną do występowania w imieniu oferenta (wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do zaproszenia). Ocena będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu załączonym do oferty.

Na etapie składania ofert wykonawca może przedłożyć  kserokopie dokumentów potwierdzających:

a/ posiadanie wymaganych uprawnień,

b/ uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

c/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

d/ doświadczenie – referencje (opcjonalnie),

z tym, że dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt a/, b/ i c/ wymagane będzie od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 16 stycznia 2020 rokudo godz. 14.00 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty, z wykonawcą mogą zostać przeprowadzonenegocjacje, po których Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jestkierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25Wzór oświadczenia oraz oferty