Zaproszenie do składania ofert na odtworzenie 4 sztuk balkonów na elewacji frontowej przy budynku ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach  zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 17 ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach zaprasza  uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 30 stycznia 2020 roku oferty na:

odtworzenie 4 sztuk balkonów na elewacji frontowej przy budynku ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach  zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Uwaga: Cena oferty obejmować musi koszt opracowania projektu organizacji ruchu, uzyskania  stosownych zezwoleń i opłat za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania       w celu prawidłowej i zgodnej ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami realizacji robót budowlanych.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 15  czerwca 2020 roku.

Zamawiający wymaga ponadto :

– udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty protokolarnego odbioru robót,

– posiadanie przez wykonawcę stosownych uprawnień i ubezpieczeń.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót budowlanych o zakresie i wartości porównywalnej do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania, udokumentowane kserokopiami referencji potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 3 lutego  2020 roku  do godz. 1400 lub, w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena, gwarancja, doświadczenie wykonawcy.

Zamawiający informuje, że ostateczną decyzję co do wyboru wykonawcy podejmuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 17 przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach.

UWAGA: do oferty należy załączyć, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania,  oświadczenie.

Dokumentację projektową udostępnia dział Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o.

Do udzielania informacji i udostępniania dokumentacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

WZÓR OFERTY I OŚWIADCZENIA