Zaproszenie do składania ofert na operatu szacunkowego określającego wartość lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 20m. 9

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 zaprasza do złożenia w terminie do 2 marca2020 rokuoferty naopracowanie

operatu szacunkowegookreślającego wartość lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 20 m. 9 – pow. użytkowa 38,38 m2.

Budynek wpisany do księgi rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego pod numerem A/173.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 23 marca 2020 roku.

Zamawiający wymaga sporządzenia szkicu inwentaryzacyjnego dla wycenianego  lokalu.

W ofercie należy zawrzeć cenę ryczałtową sporządzenia operatuniepodlegająca waloryzacji obejmującą wszystkie nakłady niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Spełnianie ww. warunków musi być potwierdzone oświadczeniempodpisanym przez osobę umocowaną do występowania w imieniu oferenta (wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do zaproszenia). Ocena będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu załączonym do oferty.

Na etapie składania ofert wykonawca może przedłożyć  kserokopie dokumentów potwierdzających:

a/ posiadanie wymaganych uprawnień,

b/ uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

c/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

d/ doświadczenie – referencje (opcjonalnie),

z tym, że dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt a/, b/ i c/ wymagane będzie od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 2 marca 2020 rokudo godz. 14.00 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty, z wykonawcą mogą zostać przeprowadzone negocjacje, po których Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 26 21

wzór oferty i oświadczenia