Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej remontu balkonu oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 16 w Brzezinach.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świętej Anny 16w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 5) zaprasza do złożenia oferty naopracowanie:

dokumentacji projektowej remontu balkonu oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 16 w Brzezinach.

Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, a działkao numerze ewidencyjnym 2699, na której usytuowany jest budynek objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny i znajduje się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić projekt z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.

Zamawiający nie posiada dokumentacji budowlanej obiektu i wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

 1. Informacja o przedmiocie zaproszenia do składania ofert

Wskład zamawianej dokumentacji remontu balkonu wchodzą następujące opracowania:

 • projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przedmiarem i kosztorysem oraz informacjąBIOZ,
 • specyfikacjatechnicznawykonania i odbioru robót.

Usługi projektowania obejmują:

 • uzyskanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prac projektowych oraz uzgodnień z instytucjami i organami, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych,
 • wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej – 4 egz w wersji papierowej i 1 egz wersja elektroniczna PDF, DWG
 • wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 4egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna PDF, DWG,
 • wykonanie przedmiarów robót 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego, DWG,
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego, DWG,
 • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna PDF.

Wersję elektroniczną należy przekazać na płycie CD -1 egz.

Dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi, być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi i wskazywać rozwiązania standardowe gwarantujące optymalizację kosztów.

Wykonawca winien opisać proponowane materiały za pomocą parametrów technicznych, bez podawania nazw. Jeśli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, należy wskazać co najmniej dwóch producentów tych materiałów.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • realizacji czynności określonych w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186),
 • realizacji usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu,
 • zapewnienia wykonania opracowania przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w wymaganym zakresie,
 • bieżącej współpracy z przedstawicielami zamawiającego i wykonania dokumentacji w uzgodnieniu zamawiającym,
 • uzgodnienia dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi,
 • przygotowania projektu odpowiedzi na zapytania wykonawców w trakcie trwania postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych- jeśli zaistnieje taka potrzeba,
 • pełnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

 • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania opracowań w wymaganym zakresie.

Spełnianie ww. warunków musi być potwierdzone oświadczeniempodpisanym przez osobę umocowaną do występowania w imieniu oferenta (wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do zaproszenia). Ocena będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu załączonym do oferty.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat, opracowań w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia na zasadach i warunkach określonych w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

Na etapie składania ofert wykonawca może przedłożyć  kserokopie dokumentów potwierdzających:

a/ posiadanie wymaganych uprawnień,

b/ uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

c/ posiadanie aktualnego wpisu do właściwej branżowo izby inżynierów budownictwa oraz  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

d/ doświadczenie – referencje (opcjonalnie),

z tym, że dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt a/, b/ i c/ wymagane będzie od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

 • Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie przez komisję pod względem:

 1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia;
 2. kryteriów merytorycznych, którymi są:

1/ cena ryczałtowa brutto za całość opracowania niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji.Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową brutto obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 80%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej)x waga

2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) przekazania dokumentacji

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 2 marca2020 rokudo godz. 14.00 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po uzyskaniu ofertyoraz, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jestkierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 26 21.

Oferta, oświadczenie i wzór umowy