Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego balkonów elewacji zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Przechodniej 1/3 w Brzezinach.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Przechodniej 1/3 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 33 zaprasza do złożenia oferty naopracowanie:

opinii dotyczącej stanu technicznego balkonów elewacji zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Przechodniej 1/3 w Brzezinach.

Zamawiający nie posiada dokumentacji budowlanej obiektu i wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

  1. Informacja o przedmiocie zaproszenia do składania ofert

Sporządzenie opinii w zakresie określenia stanu technicznego, w szczególności – elementów konstrukcyjnych balkonów ze wskazaniem zakresu robót niezbędnych doich zabezpieczenia.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do  wykonania opracowania oraz do przedstawienia członkom Wspólnoty treściopinii i wynikających z niej wskazań określających zakres prac niezbędnych do realizacji.

Przewidywany okres realizacji – do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

Jako datę wykonania opracowania ustala się datę zebrania Wspólnoty, na którym wykonawca przedstawi opracowane wskazania i wnioski oraz zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy opinii.

Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania zebrania Wspólnoty z wykonawcąopinii w terminie do 10 dni roboczych od daty przedłożenia tego  dokumentu w TBS w Brzezinach spółka z o.o.

Zamawiający wymaga sporządzenia opinii w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz wersja elektroniczna PDF.

Wersję elektroniczną należy przekazać na płycie CD -1 egz.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

  • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania opracowań w wymaganym zakresie.

Spełnianie ww. warunków musi być potwierdzone oświadczeniempodpisanym przez osobę umocowaną do występowania w imieniu oferenta (wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do zaproszenia). Ocena będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu załączonym do oferty.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat, opracowań w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia na zasadach i warunkach określonych w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

Na etapie składania ofert wykonawca może przedłożyć  kserokopie dokumentów potwierdzających:

a/ posiadanie wymaganych uprawnień,

b/ aktualny wpis do właściwej branżowo izby inżynierów budownictwa,

c/ uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

d/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

e/ doświadczenie – referencje (opcjonalnie),

z tym, że dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt a/, b/ i c/ wymagane będzie od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

  • Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie przez komisję pod względem:

  1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia,
  2. kryteriów merytorycznych, którymi są:

1/ cena ryczałtowa brutto za całość opracowania niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przygotowaniem opinii. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do sporządzenia opracowania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 80%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej)x waga

2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) przekazania dokumentacji

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 2marca 2020 rokudo godz. 14.00 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po uzyskaniu ofertyoraz, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jestkierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 26 21.

 

Wzór oferty oświadczenia i umowy https://poczta.serwerplus.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=9363&_part=2&_frame=1&_extwin=1