Zaproszenie do składania ofert na aktualizacji kosztorysów inwestorskich dokumentacji projektowej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • przy ul. Romualda Traugutta nr 9 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 31),
 • przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 37)

zaprasza do złożenia w terminie do 3 marca 2020 roku oferty na opracowanie

aktualizacji kosztorysów inwestorskich dokumentacji projektowej:

1/ remontu elewacji kamienicy przy ul. Traugutta 9 w Brzezinach;

2/ remontu balkonów na elewacji od podwórza kamienicy frontowej przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach

na podstawie posiadanych przez zamawiających dokumentacji projektowych.

Zamówienie stanowi dwa odrębne zadania, na które zostaną podpisane odrębne umowy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnie na każde z zadań.

 1. Informacja o przedmiocie zaproszenia do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualnych kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów nakładczych (ślepych)  w oparciu o posiadaną przez zamawiającego dokumentację projektową obejmującą:

Zadanie 1/ projekt budowlany, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski sporządzony w dacie 31 marca 2017 roku   Remontu elewacji kamienicy przy ul. Traugutta 9 w Brzezinach na działce o numerze ewidencyjnym 2421/1 obręb 8.

Zamawiający wymaga wydzielenia z posiadanego kosztorysu i przedmiaru – robót, które zamierza realizować w pierwszym etapie i opracowania kosztorysu inwestorskiego i nakładczego odrębnie na:

 • remont z dociepleniem ściany wschodniej,
 • remont z dociepleniem ściany północnej

budynku.

Zadanie 2/ projekt budowlany, przedmiar robót  oraz kosztorys inwestorski sporządzony w dacie 1 października 2015 roku  Remontu balkonów na elewacji od podwórza kamienicy frontowej przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach na działce o numerze ewidencyjnym 2401/4 obręb 8.

Zamawiający  wymaga sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

Usługi obejmują:

Dla zadania 1/

 • wyodrębnienie z posiadanego przedmiaru elementów dotyczących: 1/ ściany wschodniej; 2/ ściany północnej;
 • sporządzenie aktualnego kosztorysu inwestorskiego zwyodrębnieniem dla ww. elementów – 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego, DWG,
 • sporządzenie kosztorysu nakładczego oddzielniedla ściany wschodniej oraz dla ściany północnej- 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego.

Wersję elektroniczną należy przekazać na płycie CD -1 egz.

 

Dla zadania 2/

 • sporządzenie aktualnego kosztorysu inwestorskiego – 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego, DWG,

Wersję elektroniczną należy przekazać na płycie CD -1 egz.

Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami,  normami techniczno-budowlanymi i sztuką budowlaną  i wskazywać rozwiązania standardowe gwarantujące optymalizację kosztów.

Wykonawca winien opisać proponowane materiały za pomocą parametrów technicznych, bez podawania nazw. Jeśli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, należy wskazać co najmniej dwóch producentów tych materiałów.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • realizacji usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami,
 • zapewnienia wykonania opracowania przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w wymaganym zakresie,
 • bieżącej współpracy z przedstawicielami zamawiającego i sporządzeniadokumentacji w uzgodnieniu zamawiającym,
 • konsultowania z zamawiającym odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców w zakresie dotyczącym zrealizowanej usługi w trakcie trwania postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych- jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Zamawiający udostępni dokumentację budowlaną, posiadane kosztorysy i przedmiary do wglądu w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym telefonicznie lub mailowo z Działem Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach spółka z o.o. lub, na wniosek – w formie skanu pocztą elektroniczną .

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, wobec powyższego wykonawca zobowiązany jest przed sporządzeniem oferty do dokonania wizji lokalnej.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

 • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania opracowań w wymaganym zakresie.

Spełnianie ww. warunków musi być potwierdzone oświadczeniempodpisanym przez osobę umocowaną do występowania w imieniu oferenta (wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do zaproszenia). Ocena będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu załączonym do oferty.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat, opracowań w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia na zasadach i warunkach określonych w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

Na etapie składania ofert wykonawca może przedłożyć  kserokopie dokumentów potwierdzających:

a/ posiadanie wymaganych uprawnień,

b/ aktualny wpis do właściwej branżowo izby inżynierów budownictwa,

c/ uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

e/ doświadczenie – referencje (opcjonalnie),

z tym, że dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt a/, b/ i d/ wymagane będzie od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

 • Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie dla każdego z zadań pod względem:

 

 1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.

 

 1. kryteriów oceny ofert:

1/cena za wykonanie opracowania –  waga 80%,

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową brutto obejmującą wszystkie prace niezbędne do sporządzenia opracowań zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przygotowaniem zlecanej dokumentacji

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej)x waga

2/ termin przekazania opracowania – waga 20%

Termin liczony ilością dni od daty  podpisania umowy  do dnia przekazania dokumentacji

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin w dniach : termin określony w ofercie badanej w dniach) x waga.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 3 marca 2020 rokudo godz. 14.00 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po uzyskaniu oferty oraz, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dla każdej ze Wspólnot dokonają przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jestkierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 26 21.

 

Oświadczenie wzór oferty i umowa