Zaproszenie do składania ofert na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 20 m. 9.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. zaprasza do złożenia w terminie do 3 marca 2020 roku oferty na:

opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 20 m. 9.

Zamawiający wymaga:

  • realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 roku;
  • posiadania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej stosownie do zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1984 ze zm.);
  • przynajmniej jednej obecności wykonawcy w siedzibie zamawiającego w celu przekazania wszelkich informacji i niezbędnej dokumentacji.

Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Referencje mile widziane.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 3 marca 2020 roku do godz. 14.30 lub, w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta.

UWAGA: w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych przez zamawiającego do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

Do udzielania informacji i udostępniania dokumentacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem, tel. 46 874 36 25

Oświadczenie i wzór oferty