Zaproszenie do składania na montaż 1 sztuki samozamykacza do drzwi  wejściowych wraz z wykonaniem instalacji domofonowej do dziesięciu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Moniuszki 12.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o.z siedzibą  w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Moniuszki 12 w Brzezinach ( Wspólnota Mieszkaniowa nr 40) zaprasza  uprawnione podmioty do złożenia w terminie do dnia 6 marca  2020 roku oferty na:

montaż 1 sztuki samozamykacza do drzwi  wejściowych wraz z wykonaniem instalacji domofonowej do dziesięciu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Moniuszki 12.

Zakres prac obejmuje wykonanie okablowania w rurach winidurowych na tynk, doprowadzenie okablowania do 10lokali, zamontowanie unifonów,  podłączenie do kasety domofonowej i montaż 1 sztuki samozamykacza do  drzwi wejściowych.

Przewidywany termin realizacji zamówienia dwa miesiące od daty podpisania umowy.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 6 marca 2020 roku  do godz.1300 lub, w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Wymagany okres gwarancji – 24 miesiące.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót budowlanych o zakresie porównywalnym do zakresu wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena.

Zamawiający informuje, że ostateczną decyzjęco do wyboru wykonawcy podejmuje właściciel budynku.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

Zamawiający informuje, że ostateczną decyzję co do wyboru wykonawcy podejmuje właściciel budynku.

Do udzielania informacji i udostępniania dokumentacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

Oświadczenie i zwór oferty