Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 20 w Brzezinach wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego pod numerem A/173 w zakresie wskazania robót niezbędnych do przeprowadzenia w celu zachowania substancji obiektu oraz opracowania dokumentacji projektowej pierwszego etapu remontu w zakresie określonym ekspertyzą zaakceptowanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świętej Anny 20 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 6) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie:

Ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 20 w Brzezinach wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego pod numerem A/173 w zakresie wskazania robót niezbędnych do przeprowadzenia w celu zachowania substancji obiektu oraz opracowania dokumentacji projektowej pierwszego etapu remontu w zakresie określonym ekspertyzą zaakceptowanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi. 

Działkao numerze ewidencyjnym 2704/2, na której usytuowany jest budynek objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny i znajduje się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić projekt z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.

Zamawiający nie posiada dokumentacji budowlanej obiektu i wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

 1. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego

Zamawiający ustala realizację zamówienia w dwóch etapach:

Etap 1

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie określenia stanu elementów konstrukcyjnych budynku ze wskazaniem zakresu robót niezbędnych do przeprowadzenia w celu zabezpieczeniaobiektuz wykonaniem ekspertyzy mykologicznej i badań gruntu.

Wykonawca zobowiązany będzie, po wykonaniu opracowania, do przedstawienia członkom Wspólnoty ekspertyzy i wynikających z niej wskazań określających  zakres niezbędnych do realizacji prac.

W pierwszym etapie wykonawca zobowiązany jest do:

 • dokonania analizy istniejących uszkodzeń obiektu, w szczególności stropu przyziemia;
 • wykonania dokumentacji fotograficznej i inwentaryzacji uszkodzeń;
 • wykonania analizy mykologicznej;
 • wykonania analizy podłoża gruntowego;
 • opracowania wniosków i analiz oraz wskazania możliwej etapizacji prac z dostarczeniem ekspertyzy zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej (PDF);
 • przedstawienia wniosków i udzielenia niezbędnych informacji co do stanu technicznego obiektu i wskazań co do zakresu niezbędnych prac remontowych na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w celu podjęcia decyzji co do kolejności, zakresu i etapizacji niezbędnych prac remontowych.

Przewidywany okres realizacji 1 etapu w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania zebrania Wspólnoty z wykonawcą ekspertyzy w terminie do 10 dni roboczych od daty przedłożenia ekspertyzy w TBS w Brzezinach spółka z o.o

Jako datę wykonania ekspertyzy ustala się datę zebrania Wspólnoty, na którym wykonawca przedstawi opracowane wskazania i wnioski oraz zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy ekspertyzy.

Etap 2

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji projektowejpierwszego etapu remontu w zakresieokreślonym ekspertyzą, z etapizacją robót remontowych zgodnie z ustaleniami z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej i zarządcą nieruchomości, z tym że Zamawiający przewiduje jako niezbędnew pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie wymiany stropów przyziemia w części obiektu. Wykonanie dokumentacji wymiany stropu przyziemia stanowi minimalny zakres zlecanego opracowania, którego wycenę należy uwzględnić w ofercie jako cenę drugiego etapu realizacji zamówienia.

Wskład zamawianej dokumentacji wchodzą następujące opracowania:

 • projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przedmiarem i kosztorysem,
 • informacja BIOZ,
 • specyfikacjatechnicznawykonania i odbioru robót.

Usługi projektowania obejmują:

 • uzyskanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prac projektowych oraz uzgodnień z instytucjami i organami, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych,
 • wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej – 4 egz w wersji papierowej i 1 egz wersja elektroniczna PDF, DWG
 • wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 4egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna PDF, DWG,
 • wykonanie przedmiarów robót 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego, DWG,
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego, DWG,
 • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna PDF.

Wersję elektroniczną należy przekazać na płycie CD -1 egz.

Dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi, być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi i wskazywać rozwiązania standardowe gwarantujące optymalizację kosztów.

Wykonawca winien opisać proponowane materiały za pomocą parametrów technicznych, bez podawania nazw. Jeśli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, należy wskazać co najmniej dwóch producentów tych materiałów.

Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót dodatkowych lub zmiany zakresu zlecanej w drugim etapie dokumentacji w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy konieczności pilnej realizacji innych niż przewidywane przez zamawiającego prac remontowych.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • realizacji czynności określonych w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186),
 • realizacji usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu,
 • zapewnienia wykonania opracowania przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w wymaganym zakresie,
 • bieżącej współpracy z przedstawicielami zamawiającego i wykonaniu dokumentacji w uzgodnieniu zamawiającym,
 • uzgodnienia dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi,
 • przygotowania projektu odpowiedzi na zapytania wykonawców w trakcie trwania postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych- jeśli zaistnieje taka potrzeba,
 • pełnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Przewidywany termin realizacji drugiego etapu zamówienia do 4 miesięcy od dnia pisemnego (za korespondencję pisemną uważa się również drogę mailową)powiadomienia wykonawcy o zaakceptowanym przez Wspólnotę zakresie opracowania zlecanego w drugim etapie.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania opracowań w wymaganym zakresie.

Spełnianie ww. warunków musi być potwierdzone oświadczeniempodpisanym przez osobę umocowaną do występowania w imieniu oferenta (wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do zaproszenia). Ocena będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu załączonym do oferty.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat, opracowań w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia na zasadach i warunkach określonych w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

Na etapie składania ofert wykonawca może przedłożyć  kserokopie dokumentów potwierdzających:

a/ posiadanie wymaganych uprawnień,

b/ uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

c/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

d/ doświadczenie – referencje (opcjonalnie),

z tym, że dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt a/, b/ i c/ wymagane będzie od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

 • Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie przez komisję pod względem:

 1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.
 2. kryteriów merytorycznych, którymi są:

1/ cena ryczałtowa brutto za całość opracowania niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji łącznie dla obu etapów. Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową brutto obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 80%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej)x waga

 

2/ termin (liczony ilością dni od daty składania ofert) przekazania dokumentacji określonej do realizacji w ramach drugiego etapu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z uwzględnieniem 3 miesięcznego terminu wykonania prac objętych 1 etapem zamówienia

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 31 marca 2020 rokudo godz. 14.00 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po uzyskaniu oferty, odstąpienia od realizacji drugiego etapu zadania oraz, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jestkierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 26 21.

Oferta, oświadczenie oraz wzór umowy