OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 13 w budynku lewej oficyny na parterze po prawej stronie korytarza o powierzchni użytkowej 44,37 m² składającego się z dwóch pomieszczeń i pomieszczenia wc.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 200,00 zł (w tym podatek VAT), słownie: dwieście złotych.

Wadium wynosi 20,00 zł, słownie: dwadzieścia złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 roku  o godz. 1000 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach 24-27.03.2020 oraz 30.03-03.04.2020 r w godz. 800– 1400 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874- 26-21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874- 26 -21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Warunki najmu lokalu