Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Sienkiewicz 8 m. 12

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się zdwóch izb:pokój, kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 19,76 m² wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal oznaczony jest nr 12 i znajduje się na pierwszej  kondygnacji budynku położonego przy ul. Sienkiewicza nr 8 w Brzezinach.

Nieruchomość położona jest w obrębie historycznego miejskiego układu przestrzennego miasta Brzeziny, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. skierniewickiego pod numerem 671/A, przepisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego w związku reformą administracyjną państwa, pod numerem A/163.

Cena wywoławcza wynosi 21 330,00 zł, słownie dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych.

Wadium wynosi 2 133,00 zł, słownie: dwa tysiące sto trzydzieści trzy złote.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 roku o godz. 1100 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach 25-29.05. 2020 oraz 01-04.06.2020roku, w godz. Od 800–1330po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 26 21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Warunki przystąpienia do przetargu