Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Mickiewicza 24 m. 5

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z 6 izb: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 61,33 m² wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal oznaczony jest nr 5 i znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku położonego przy ul. Mickiewicza 24 w Brzezinach.

Cena wywoławcza wynosi 94 000,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych.

Wadium wynosi 9 400,00  zł, słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 1100 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach 15.06.-19.06..2020 oraz 22.06.-26.06.2020 roku w godz.
od  800  do 1330 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

warunki przystąpienia do przetargu