Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Staszica  10 o powierzchni użytkowej 61,90 m² składającego się z trzech pomieszczeń i  wc.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 639,11  zł (w tym podatek VAT), słownie: Sześćset pięćdziesiąt jeden 10/100 złotych.

Wadium wynosi 63,91  zł, słownie: sześćdziesiąt trzy zł 91/100

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca .2020 roku o godz. 1200 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać  od poniedziałku do piątku w dniach od 22-26.06.2020r.; 29-30.06.2020r. oraz 01-03.07.2020r. w godz. 800– 1400 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem  tel. 46  874  26  21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26  21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn

 

Warunki Staszica 10