Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Sieniewicza 8 m 12

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch izb:pokój, kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 19,76 m² wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

 

Lokal oznaczony jest nr 12 i znajduje się na pierwszej  kondygnacji budynku położonego przy ul. Sienkiewicza nr 8 w Brzezinach.

 

Nieruchomość położona jest w obrębie historycznego miejskiego układu przestrzennego miasta Brzeziny, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. skierniewickiego pod numerem 671/A, przepisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego w związku reformą administracyjną państwa, pod numerem A/163.

 

Cena wywoławcza wynosi 16 000,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy złotych.

Wadium wynosi 1 600,00 zł, słownie: jeden tysiąc sześćset złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku o godz. 1100 w siedzibie TBS w Brzezinach Spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

 

Lokal można oglądać w dniach 13-17.07.2020r. ; 20-23.07.2020r. w godz. od 800–1330 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 26 21.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21.

 

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Warunki przystąpienia do przetargu