Zaproszenie do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 10 w Brzezinach (lokal na I kondygnacji)

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 zaprasza do złożenia w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 roku oferty na:

I Przedmiot zamówienia

remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 10 w Brzezinach (lokal na I kondygnacji)

Zakres prac obejmuje:

1/wymianę osprzętu instalacji elektrycznej oraz wyłącznika różnicowo-prądowego;

2/ wykucie otworu okiennego z montażem okna z nawiewnikiemhigrosterowanymzgodnie z posiadanym przez zamawiającego projektem budowlanym;

3/zamontowanie nawiewników higrosterowanych w oknach w kuchni i pokoju;

4/ skucie zawilgoconych tynków, uzupełnienia tynków (pokój, kuchnia, łazienka);

5/ zamontowanie zlewozmywaka z baterią w kuchni;

6/ zamontowanie urządzenia grzewczego w kuchni;

7/ zamontowanie brodzika,  kompaktu wc, położenie wykładziny PCV w łazience;

8/ malowanie lokalu.

 

II Wymagania i warunki realizacji zamówienia

  1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenęryczałtowąza wykonanie prac remontowych obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Podstawą ustalenia ceny musi być kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty.
  3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną i sporządzić we własnym zakresie przedmiar robót w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
  4. W zakresie wykucia otworu okiennego i montażu okna wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót. Wyciąg z dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
  5. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
  6. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 16 listopada2020 roku.
  7. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.
  8. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

 

III Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie pod względem:

  1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia,
  2. kryteriów merytorycznych, którymi są:

1/ cena ryczałtowa brutto (VAT 8%) niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym przez zamawiającego objętym kosztorysem ofertowym. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 60%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej)x waga

2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) realizacji całości robót

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga

3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji : najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny  okres 60 miesięczny) x waga.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 24 sierpnia 2020 roku do godz. 1400 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

Do udzielania informacji, w szczególności dotyczących zakresu i przedmiarów robót,  udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia oraz udostępniania lokalu do oględzin uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

Oświadczenie oferta i wzór umowy

załącznik nr 3 projekt

załącznik nr 3 przedmiar