Zaproszenie do składania ofert na remont podwórka przy ul. Św. Anny 1

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świętej Anny nr 1 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 1) zaprasza do złożenia w terminie do dnia 27 sierpnia 2020 roku oferty na:

I Przedmiot zamówienia

 1. remont prześwitu bramowego (uzupełnienie, naprawa tynków, malowanie w kolorze dobranym do koloru elewacji w uzgodnieniu z zamawiającym), wymiana posadzki bramy na kostkę brukową;
 2. remont nawierzchni podwórka z wykonaniem dojść do klatek schodowych z kostki brukowej, ułożenie na pozostałej części nawierzchni z płyt ażurowych;
 3. remont dwóch klatek schodowych;
 4. remont obudowy klatki schodowej z zadaszeniem (elewacja wschodnia) w zakresie wynikającym z projektu (w tym wymiana drewnianego poszycia ścian z zachowaniem wskazanego detalu drewnianego z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu) (skan rysunku z opisem stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia).

Dokumentacja projektowa remontu budynku przy ul. Świętej Anny 1 dostępna jest do wglądu w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. po uzgodnieniu z kierownikiem Działu Zarządzania Majątkiem.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów we własnym zakresie i przedłożenia kosztorysów uproszczonych sporządzonych odrębnie dla poszczególnych części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – odrębnie dla każdego z wymienionych elementów zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość  etapizacji prac i realizacji wybranych części zamówienia.

II Wymagania i warunki realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową za wykonanie prac remontowych odrębnie dla każdej części zamówienia obejmującą wszystkie koszty związane z jego realizacją.
 2. Podstawą ustalenia ceny musi być kosztorys, który należy załączyć do oferty.
 3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną i sporządzić we własnym zakresie przedmiar robót w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
 4. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
 5. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 16 listopada 2020 roku.
 6. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.
 7. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

 

III Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie dla każdej z części zadania pod względem:

 1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.
 2. Kryterium cenowego:

Przedmiotem oceny będzie cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie objętym sporządzonym przez wykonawcę kosztorysem. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 27 sierpnia 2020 roku do godz. 1400 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

Zamawiający po wyborze oferty przewiduje możliwość negocjacji z wybranym Wykonawcą i zastrzega, że ostatecznego wyboru Wykonawcy dokonają przedstawiciele Wspólnoty.

Do udzielania informacji, w szczególności dotyczących zakresu i przedmiarów robót,  udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia upoważniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

 Oświadczenie, oferta i wzór umowy

załącznik nr 3 Świętej Anny 1