Ogłoszenie o możliwości najmu lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 w Brzezinach

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 informuje o przeznaczeniu do oddania na zasadach najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 30,11 m² składającego się z:1 pokoju, łazienki z wc. oznaczonego numerem 2 znajdującego się na  parterze budynku położonego przy ul.Mickiewicza 10 w Brzezinach.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna stawka czynszu najmu przedmiotowego lokalu wynosi 4,40 zł/m2, co stanowi 132,49 zł (słownie:sto trzydzieści dwa złote 49/100) czynszu miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest wnosić na rachunek wynajmującego miesięczne opłaty z tytułu:

  • zaliczek za korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków, podlegających rocznemu rozliczeniu na zasadach określonych odrębnym Regulaminem,
  • opłat za odbiór odpadów naliczanych i pobieranych w kwotach określonych przez Radę Miasta Brzeziny, podlegających przekazaniu do Miasta Brzeziny.

Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na czas nieoznaczony zgodnie z Regulaminem przyznawania lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o.na rzecz osób spełniających wymogi określone powołanym Regulaminem.

Wnioski o wynajem lokalu należy złożyć w terminie do 29.09.2020 roku do godz. 1400

w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57.

Wnioski muszą zawierać wszystkie informacje określone wzorem wniosku, który można pobrać

w formie elektronicznej ze strony TBS w Brzezinach spółka z o.o. lub w formie papierowej

w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. przy ul. Świętej Anny 57.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.  od  900 do 1400 po telefonicznym

uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy najmu bez podania przyczyn.

     Warunki najmu lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 w Brzezinach

  1. przedmiot najmu:

lokal mieszkalny o numerze 2 o powierzchni użytkowej 30,11 m2 położony w budynku przy ul.Mickiewicza 10 w Brzezinach składający się z:

– 1 pokoju,

– łazienki  z wc.

położony na parterze.

  1. Osoba wyłoniona przez Komisję Mieszkaniową jako przyszły najemca zobowiązana będzie do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie ogrzewania elektrycznego.

W lokalu nie ma możliwości zamontowania urządzenia grzewczego wymagającego podłączenia do przewodu dymowego.

Powyższe nakłady nie podlegają zwrotowi i rozliczeniu z wynajmującym.

  1. Wyłoniony przez Komisję Mieszkaniową przyszły najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany będzie do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu w kwocie stanowiącej dwunastokrotność miesięcznego czynszu najmu, tj. 1 589,88 zł, słownie:jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 88/100 na rachunek bankowy TBS spółka z o.o.  nr  54 8781 0006 0040 3364 2000 0020.
  2. Osoba wyłoniona przez Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu, w terminie 7 dni roboczych od daty ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania uprawnienia do zawarcia umowy najmu, będzie zobowiązana zawrzeć z TBS w Brzezinach spółka z o.o. umowę przedwstępną, określającą obowiązki stron przed zawarciem przyrzeczonej umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
  3. Czynsz najmu naliczany będzie od daty określonej w umowie przedwstępnej, a wynajmujący zakreśli 30-dniowy (do 30 dni roboczych) okres, liczony od daty przekazania lokalu przyszłemu najemcy protokołem zdawczo-odbiorczym, na wykonanie przez najemcę prac określonych w pkt 3 warunków najmu. Za okres wyznaczony na przygotowanie lokalu do zamieszkania wynajmujący nie pobiera czynszu najmu, zaś opłaty za zużycie wody, ścieki i śmieci pobierane będą zgodnie z ilością osób zgłoszonych do zamieszkania.
  4. Nie dokonanie wpłaty kaucji lub/i nie podpisanie w wymaganym terminie umowy przedwstępnej najmu lokalu równoznaczne są z odstąpieniem od wniosku o przyznanie prawa najmu lokalu.