ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   NA REMONT KOMINÓW

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 1/3 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 33) zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 28 września 2020 roku oferty na wykonanie robót budowlanych:

Remont  kominów budynku mieszkalnego przy ul. Przechodniej 1/3 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

I. Przedmiot zamówienia

Remont kominów budynku mieszkalnego przy ul. Przechodniej nr 1/3 w Brzezinach polegający na rozbiórce korony 8 szt. kominów do wysokości  60 cm ponad połacią dachu oraz przemurowaniu 3 szt kominów przyległych do wyższej części budynku do wysokości dachu budynku przyległego, likwidację jednego komina na części niższej budynku oraz nieużytkowanych sześciu przewodów kominowych komina na części wyższej.

Szkic z zaznaczeniem kominów do pozostawienia w wysokości istniejącej  oraz przewodów i komina do likwidacji stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

Zakres prac obejmuje:

1/rozbiórkę 8 szt istniejących kominów do wysokości 60 cm,

2/ rozbiórkę do wymaganej wysokości i wymurowanie 3 szt kominów przyległych do wyższej części budynku,

3/ likwidację 1 szt komina na części niższej budynku,

4/ likwidację części przewodów komina na części wyższej budynku,

5/wykonanie bocznych wlotów dla przewodów wentylacyjnych,

6/ naprawy tynków korony kominów,

7/ nakrycie wierzchu kominów czapką betonową.

II. Wymagania i warunki realizacji zamówienia

  1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową brutto ( w tym 8% VAT) za wykonanie prac remontowych obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej,zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, dokonania we własnym zakresie obmiarów i określenia niezbędnych do wykonania robót w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć kosztorys ofertowy sporządzony według obmiarów własnych.
  4. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić usunięcie z nieruchomości i poddanie utylizacji odpadów powstałych przy realizacji robót.
  5. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
  6. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 roku.
  7. Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

III. Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie pod względem:

  1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.
  2. kryteriów merytorycznych, którymi są:

1/ cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 60%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x waga

2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) realizacji całości robót

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga

3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji : najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny  okres 60 miesięczny) x waga

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 28 września 2020 roku do godz. 14 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Zamawiający zastrzega, że po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone mogą zostać negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta, ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel. 46 874 36 25

Zapraszamy do złożenia oferty.

załącznik nr 3 szkic kominów

ZAŁĄCZNIKI