Zaproszenie do składania ofert na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach w zakresie demontażu listew dachowych i wykonania oraz zamontowania rynien dachowych

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 1 października 2020 roku oferty na wykonanie robót budowlanych:

remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach w zakresie demontażu listew dachowych i wykonania oraz zamontowania rynien dachowych

Przedmiot zamówienia
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach.

Zakres prac obejmuje:
likwidację istniejących listew dachowych, wykonanie i zamontowanie rynien dachowych elewacja północna i południowa.

II Wymagania i warunki realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową brutto (w tym 8% VAT) za wykonanie prac remontowych obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, dokonania we własnym zakresie obmiarów i określenia niezbędnych do wykonania robót w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć zestawienie proponowanego do realizacji zakresu robót objętego ceną ryczałtową z wyszczególnieniem poszczególnych elementów.
 4. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić usunięcie z nieruchomości i poddanie utylizacji odpadów powstałych przy realizacji robót.
 5. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
 6. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 14 grudnia 2020 roku.
 7. Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 9. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

III. Ocena ofert
Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie dla każdej z części zadania pod względem:

 1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia.
 2. kryteriów merytorycznych, którymi są:

1/ cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 60% z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x waga

2/ termin (liczony ilością dni od daty składania ofert) realizacji całości robót

waga 20% z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga

3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)

waga 20% z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji : najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny  okres 60 miesięczny) x waga

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 1 października 2020 roku do godz. 14.30 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Zamawiający zastrzega, że:

 • po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone mogą zostać negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena, okres gwarancji;
 • ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25

Wzór oferty, oświadczenia i umowy