Ogłoszenie na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu Sienkiewicza 8 m. 2

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach,  ul. Świętej Anny 57 ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  samodzielnego lokalu  mieszkalnego składającego się z dwóch izb: pokój, kuchnia, wc o łącznej powierzchni użytkowej 49,89m² wraz  z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do  użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal oznaczony jest nr 2 i znajduje się na pierwszej  kondygnacji budynku położonego przy ul. Sienkiewicza nr 8 w Brzezinach.

Nieruchomość położona jest w obrębie historycznego miejskiego układu przestrzennego miasta Brzeziny, wpisanego do rejestru zabytków  nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem A/163

Kamienica przy ul. Sienkiewicza nr 8 wpisana jest do rejestru zabytków  nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem A/197 i podlega ochronie wynikającej z ustawy o ochronie zabytków ( Tekst jednolity Dz. U. 2020.282 tj. z dnia 21.02.2020 roku ) Sprzedający dysponuje ostateczną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na sprzedaż lokalu w drodze przetargu.

Cena wywoławcza wynosi 69 963 zł, słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote. Wadium wynosi 6 996,30  zł, słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 30/100.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2020 roku o godz. 1100 w siedzibie TBS w Brzezinach Spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal  można  oglądać  w  dniach  21-25.09.2020 r.;  28-30.09.2020 r.; 01.10.2020 r.  w godz. od 800–1330 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 26 21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Warunki przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego –

dotyczy przetargu  na lokal przy ul. Sienkiewicza 8  m 2

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 49,89 m2 oznaczonego  numerem 2 w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Brzezinach wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal składa się z:

– 1 pokoju o pow. 33,60 m2

– kuchni o pow. 12,87 m2

               – wc o pow. 3,42 m2

Lokal położony jest na I piętrze

 1. Mieszkanie przekazane zostanie w aktualnym stanie technicznym i wymaga dokonania przez wygrywającego przetarg następujących prac remontowych:
 2. a) wymiany stolarki okiennej
 3. b) wykonania ogrzewania
 4. c) drobnych napraw tynków
 5. d) wymiany osprzętu instalacji hydraulicznej
 6. Przetarg ma charakter przetargu nieograniczonego.
 1. Cena wywoławcza wynosi 69 963,00 zł, słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote
 2. Wadium wynosi 6 996,30 zł słownie sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 30/100
 3. W przetargu może wziąć udział osoba (fizyczna lub prawna), która dokonała wpłaty wadium na rachunek TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu oraz złożyła oświadczenie, że zapoznała się z Regulaminem sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS w Brzezinach Spółka z o.o. w drodze przetargu, warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym lokalu i budynku, w którym znajduje się lokal.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał
  nie wpłaci w ciągu 21 dni od daty przetargu wylicytowanej ceny sprzedaży lokalu wraz z kosztami sporządzenia operatu szacunkowego (418,20 zł brutto) i kosztami sporządzenia świadectwa energetycznego( 246,00 zł brutto).
 6. Kwota postąpienia wynosi 1 399,26 zł.
 7. Zarząd TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.