Ogłoszenie o sprzedaży lokalu nr 12 w budynku przy ul. Sienkiewicza 8

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach,  ul. Świętej Anny 57 ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  samodzielnego lokalu  mieszkalnego składającego się z dwóch izb: pokój, kuchnia, wc o łącznej powierzchni użytkowej 19,76 m² wraz  z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do  użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal oznaczony jest nr 12 i znajduje się na pierwszej  kondygnacji budynku położonego przy ul. Sienkiewicza nr 8 w Brzezinach.

Nieruchomość położona jest w obrębie historycznego miejskiego układu przestrzennego miasta Brzeziny, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa skierniewickiego pod numerem 671/A, przepisanego do rejestru zabytków  nieruchomych województwa łódzkiego w związku z reformą administracyjną państwa, pod numerem A/163

Cena wywoławcza wynosi 10 666,00zł, słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych. Wadium wynosi 1066,60 zł, słownie: jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć  złotych 60/100

Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2020 roku o godz. 1300 w siedzibie TBS w Brzezinach Spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu

Lokal  można  oglądać  w  dniach  21-25.09.2020r.;  28-30.09.2020r.; 01.10.2020r.  w godz. od 800–1330 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 26 21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Warunki przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego – dotyczy przetargu  na lokal przy ul. Sienkiewicza 8  m 12

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 19,76 moznaczonego  numerem 12 w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Brzezinach wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal składa się z:

– 1 pokoju o pow. 13,68 m2

– kuchni o pow. 6,08 m2

 1. Lokal położony jest na parterze budynku oficyny nie jest wyposażony w instalacje

kanalizacyjną – brak przyłącza kanalizacji sanitarnej.

 1. Mieszkanie przekazane zostanie w aktualnym stanie technicznym i wymaga dokonania

przez wygrywającego przetarg następujących prac remontowych:

 1. doprowadzenia przyłącza kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu stosownych zezwoleń

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 8 i dysponenta sieci ze sporządzeniem

dokumentacji technicznej i uzyskaniem akceptacji administracji architektonicznej;

 1. b) wymiany instalacji elektrycznej;
 2. c) doprowadzenia instalacji kanalizacyjnej, rozprowadzenia instalacji wodociągowej ;
 3. d) wymiany podłogi w kuchni i w pokoju;
 4. e) likwidacji pozostałości po kuchni kaflowej i naprawy tynków.
 5. Przetarg ma charakter przetargu nieograniczonego.
 6. Cena wywoławcza wynosi 10 666,60zł, słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100.
 7. Wadium wynosi 1 066,00 zł słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt sześć złotych.
 8. W przetargu może wziąć udział osoba (fizyczna lub prawna), która dokonała wpłaty wadium na rachunek TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu oraz złożyła oświadczenie, że zapoznała się z Regulaminem sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS w Brzezinach Spółka z o.o. w drodze przetargu, warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym lokalu i budynku, w którym znajduje się lokal.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu.
 10. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał
  nie wpłaci w ciągu 21 dni od daty przetargu wylicytowanej ceny sprzedaży lokalu wraz z kosztami sporządzenia operatu szacunkowego (369,00 zł brutto) i kosztami sporządzenia świadectwa energetycznego (123,00zł brutto).
 11. Kwota postąpienia wynosi 500,00 zł.
 12. Zarząd TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.