Zaproszenie do składania ofert na odtworzenie dwóch sztuk balkonów na elewacji północnej (od strony podwórka) budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. działając w imieniu  Wspólnoty Mieszkaniowej nr 37 przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 8 października 2020 roku oferty na:

odtworzenie dwóch sztuk balkonów na elewacji północnej (od strony podwórka) budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową.
Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania w celu prawidłowej i zgodnej  ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami realizacji robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć kosztorys stanowiący podstawę ustalenia ceny sporządzony w oparciu o przedmiar – załącznik nr 3 do zaproszenia oraz dokonać wizji lokalnej. Przewidywany termin realizacji zamówienia  do 17 grudnia 2020 roku.

I Przedmiot zamówienia

Odtworzenie dwóch sztuk balkonów na elewacji północnej (od strony podwórka) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres prac obejmuje:
1/ zabezpieczenie terenu robót, które realizowane będą w obiekcie zamieszkałym;
2/ przemurowanie pęknięć, naprawy tynków zewnętrznych w obrębie wykonywanych robót;
3/ montaż  belek  stalowych wspornikowych i płyt balkonowych żelbetowych;
4/ oczyszczenie, przemalowanie i zamontowanie balustrad oraz zamontowanie obróbek blacharskich wokół obrzeży balkonów zgodnie z dokumentacją projektową udostępnianą w siedzibie Zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu lub, na wniosek, w formie skanu pocztą elektroniczną. Balustrady do oczyszczenia i montażu można oglądać w siedzibie zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu.

II Wymagania i warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową brutto (w tym 8% VAT) za wykonanie robót budowlanych obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z dokumentacją, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się ze stanem technicznym obiektu i zweryfikowania obmiarów oraz dokonania oględzin zdemontowanych (do ponownego montażu) balustrad.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć kosztorys sporządzony w oparciu o załączony przedmiar.
 4. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić usunięcie z nieruchomości i poddanie utylizacji odpadów powstałych przy realizacji robót.
 5. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
 6. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 17 grudnia 2020 roku.
 7. Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 9. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

III Ocena ofert
Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie dla każdej z części zadania pod względem:

 • spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia;
 • kryteriów merytorycznych, którymi są:

a) cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

– waga 60% z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej: cena brutto oferty badanej) x waga

b) termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) realizacji całości robót

– waga 20% z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin: termin określony w ofercie badanej) x waga

c) okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)

– waga 20% z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji: najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny  okres 60 miesięczny) x waga.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 8 października 2020 roku do godz. 14.30 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty przewiduje się przeprowadzenie z wykonawcą negocjacji, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena, gwarancja. Zamawiający informuje, że ostateczną decyzję co do wyboru wykonawcy podejmą  przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej nr 37 przy ul. Kościuszki nr 2 w Brzezinach.

Dokumentację projektową oraz elementy do oględzin udostępnia Dział Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Do udzielania informacji i udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia uprawnieni są pracownicy zamawiającego: Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25.

Przedmiar prac

oświadczenie, oferta i wzór umowy