Zaproszenie do składania ofert na remont schodów  I klatki budynku mieszkalnego przy ul. Stanisława Staszica nr 10

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14 przy ul. Stanisława Staszica  nr 10 w Brzezinach zaprasza do złożenia w terminie do dnia 8 października 2020 roku oferty na:

I Przedmiot zamówienia

remont schodów  I klatki budynku mieszkalnego przy ul. Stanisława Staszica nr 10

Zakres prac obejmuje:
wykonanie remontu schodów  między parterem a półpiętrem na I klatce schodowej oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Staszica nr 10.

II Wymagania i warunki realizacji zamówienia

  1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową za wykonanie prac remontowych obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Podstawą ustalenia ceny musi być kosztorys ofertowy (uproszczony)lub zestawienie robót sporządzone w oparciu o dokonany we własnym zakresie przedmiar.
  3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną i sporządzić we własnym zakresie przedmiar robót w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
  4. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
  5. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 17 grudnia  2020 roku.
  6. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.
  7. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

III Ocena ofert
Ocena ofert dokonywana będzie pod względem:

  1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia;

kryteriów merytorycznych, którymi są:

a) cena ryczałtowa brutto nie podlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym przez zamawiającego, objętym kosztorysem ofertowym/zestawieniem robót. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie zwiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 60% z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej: cena brutto oferty badanej) x waga

b) termin (liczony ilością dni od daty zawarcia umowy) realizacji całości robót

waga 20% z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga

c) okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)

waga 20% z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji : najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny  okres 60 miesięczny) x waga

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 8 października  2020 roku do godz. 1400 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

Do udzielania informacji, w szczególności dotyczących zakresu i przedmiarów robót,  udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

oferta, oświadczenie i wzór umowy