Zaproszenie do składania ofert montaż instalacji domofonowej, regulacja samozamykacza, zamontowanie stopki blokującej  w drzwiach wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Staszica nr 8 B w Brzezinach.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stanisława Staszica nr 8 w Brzezinach zaprasza do złożenia w terminie do dnia 9 października 2020 roku oferty na:

montaż instalacji domofonowej, regulacja samozamykacza, zamontowanie stopki blokującej  w drzwiach wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Staszica nr 8 B w Brzezinach.

Przedmiot zamówienia

Zamontowanie instalacji domofonowej oraz stopki blokującej do drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Staszica nr 8 B z regulacją samozamykacza.

Zakres prac obejmuje:

1/naprawę/wymianę  klamki drzwi wejściowych do klatki schodowej,

2/regulację samozamykacza,

3/ zamontowanie stopki blokującej,

4/ wykonanie kompletnej instalacji domofonowej do 8 lokali mieszkalnych

II Wymagania i warunki realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową brutto (w tym 8% VAT) za wykonanie przewidywanych do zlecenia robót obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, dokonania we własnym zakresie obmiarów, które stanowić będą podstawę wyceny.
 3. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
 4. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 16 listopada 2020 roku.
 5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 7. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

III Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie pod względem:

 1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.
 2. kryteriów merytorycznych, którymi są:

1/ cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 60%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x waga

2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) realizacji całości robót

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga

3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji : najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny okres 60 miesięczny) x waga

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 9 października 2020 roku do godz. 14 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Zamawiający zastrzega, że

 • po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone mogą zostać negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena, okres gwarancji;
 • ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest  kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel. 46 874 36 25

Oferta, oświadczenie i wzór umowy