.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. w ramach Regulaminu Sprzedaży Lokali Mieszkalnych prowadzi również sprzedaż lokali samodzielnych. Cenę lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę udziela się bonifikat lokatorom wykupującym lokal, a zamieszkującym w nim:

  • co najmniej 10 lat – 30%
  • co najmniej 20 lat – 40%
  • powyżej 20 lat – 50 %

Spółka z ramach przetargu wynajmuje również lokale użytkowe. Niniejszy przetarg jest ustny i odbywa się w drodze publicznej licytacji, a skład Komisji Przetargowej jest uzgadniany na bieżąco przez Prezesa Zarządu.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium określone uprzednio w ogłoszeniu o przetargu.

W przypadku lokali użytkowych stanowiących własność TBS w Brzezinach Sp. z o.o. obowiązuje czynsz, tak jak w lokalach mieszkalnych. Najemca zobowiązuje się do opłat za czynsz wraz z mediami.