Komisja Mieszkaniowa Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. przyznaje wolne lokale mieszkalne do zasiedlenia.

Zasady przyznawania mieszkań przyszłym najemcom są określone w Regulaminie Przyznawania Mieszkań przez TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w zasobach: starych (w starym budownictwie) 

W celu wnikliwego oraz odpowiadającego społecznym potrzebom i realiom kwalifikowania wniosków, w składzie komisji są przedstawiciele TBS w Brzezinach Sp. z o.o., Radni Rady Miasta Brzeziny oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Brzeziny.

Informacje

Kto może być najemcą lokalu?

Najemcą lokalu mieszkalnego z zasobów własnych TBS w Brzezinach Sp. z o.o. może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie dwa warunki:

  • najemca lokalu w dniu zawarcia umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
  • najemca posiadający stałe i udokumentowane dochody zapewniające pokrycie kosztów związanych z najmem lokalu
  • najemca dokona wpłaty należnej kaucji mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami przed podpisaniem umowy najmu lokalu.

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych stanowiących własność TBS w Brzezinach Sp. z o.o. obowiązuje czynsz najmu. Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od Spółki, związane z dostawą ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci. Dostawa wszystkich mediów (poza wywozem śmieci) jest w pełni opomiarowana.